گیو سرور ارائه دهنده سرویس های ابری و VPS اختصاصی ایران و کانادا

ثبت دامنه های ir. و فارسی

ثبت دامنه های ir.

دامنه های {نقطه} آی آر و {نقطه} ایران دامنه های مرتبه اول کشوری منحصر به کشور ایران هستند. پژوهشگاه دانش های بنیادی (فیزیک نظری و ریاضیات) متولی ثبت این دامنه ها می باشد و گیو سرور به عنوان کارگزار ثبت، به سفارش مشترکین اقدام به ثبت دامنه های ملی می نماید.
از طریق فرم زیر دامنه مورد نظر خود را جستجو کرده و امکان ثبت آن را بررسی نمائید.

تعرفه

هزینه ثبت، تمدید و انتقال دامنه های ملی بصورت سالانه و پنج ساله به شرح زیر است.

# پسوند کاربری متولی ۱ ساله ۵ ساله
۱ ir. عمومی nicir ۴,۷۰۰ ۱۳,۶۰۰
۲ co.ir. شرکتی nicir ۳,۸۰۰ ۱۰,۵۰۰
۳ net.ir. شبکه و زیرساخت nicir ۳,۸۰۰ ۱۰,۵۰۰
۴ org.ir. سازمانی و نهادی nicir ۳,۸۰۰ ۱۰,۵۰۰
۵ gov.ir. سازمان ها و ادارات دولتی nicir ۳,۸۰۰ ۱۰,۵۰۰
۶ sch.ir. مجتمع های آموزشی nicir ۳,۸۰۰ ۱۰,۵۰۰
۷ ac.ir. دانشگاه ها nicir ۳,۸۰۰ ۱۰,۵۰۰
۸ id.ir. هویت ایرانی nicir ۳,۸۰۰ ۱۰,۵۰۰
۹ .ایران عمومی – دامنه فارسی nicir Test Test

دامنه مورد نظر شما قبلا ثبت شده؟

در صورتیکه جهت نام گذاری کسب و کار خود دچار مشکل هستید و یا دامنه مورد نظر شما توسط فرد دیگری قبلا ثبت شده می توانید از شرکت مادر ما ،فکر بکر، مشاوره تجاری بگیرید.

از دانشنامه