هاست ایران

پلن یک هاست ایران


فضای هاست 100 مگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن دو هاست ایران


فضای هاست 300 مگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن سه هاست ایران


فضای هاست 500 مگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن چهار هاست ایران


فضای هاست 1 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن پنج هاست ایران


فضای هاست 2 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن شش هاست ایران


فضای هاست 5 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن هفت هاست ایران


فضای هاست 10 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن هشت هاست ایران


فضای هاست 25 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن نه هاست ایران


فضای هاست 35 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed

پلن ده هاست ایران


فضای هاست 50 گیگ


پهنای باند نامحدود


کنترل پنل دایرکت ادمین


وب سرویس LiteSpeed